PAST WORKS

RETAIL

cafe IDUMI

TSUKIJI JIKKAN

Shibuya SOMO

​salon de oji

OFFICE

office-F

ETC

e-Vege House

Edge-Zero

SHENZHEN CREATIVE WEEK

TABLE & KITCHEN

​REFIO NARIMASU

mokumenoie